Lên răng thử thẩm mỹ

Sau khi lấy tương quan khớp cắn, Lab sẽ lên răng hoặc in 3D bằng nhựa tạm để đánh giá thẩm mỹ và kiểm tra lại cắn khớp trước khi lên phục hình sau cùng.

Thiết kế hàm thử thẩm mỹ trước khi in 3D
Thiết kế hàm thử thẩm mỹ trước khi in 3D
Thiết kế hàm thử thẩm mỹ trước khi in 3D
Thiết kế hàm thử thẩm mỹ trước khi in 3D
Hàm thử thẩm mỹ in 3D
Hàm thử thẩm mỹ in 3D
Hàm thử thẩm mỹ in 3D