Thanh bar – Hàm phủ

Thanh Bar_Hàm phủ – Phục hình toàn hàm Implant nửa cố định – Được sử dụng trong trường hợp Implant không đủ tải lực cho phục hình cố định. Hàm phủ Implant trên thanh Bar được lưu giữ và phân tán lực nhờ hệ thống Ron hoặc clips, dễ dàng tháo hàm vệ sinh, bảo dưỡng.