Hàm nhựa tạm trên Implant

Phục hình tạm răng nhựa ép trên Wraparound Bar hoặc răng PMMA/nhựa in dán trên Primer Bar thường được sử dụng mang tạm trên những case chờ lành thương, teo nướu sau phẫu thuật đặt Implant có can thiệp cắt xương.