Hàm lai All on 7 sườn Titanium, răng Zirconia.

Toàn hàm 7 trụ Implant Dentium với Sườn Titanium CAD/CAM thay thế cho cầu Zirconia trên cùi răng thật.